Sarika Waterfall

น้ำตกสาริกาอยู้จังหวัดนครนยก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีการไหลเป็นชั้นๆถึง 9 ชั้นด้วยกัน และแต่ละชั้นก็มีหินรองรับน้ำเกิดเป็นแอ่งน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์บรรยากาศดี